Học tập tại Victoria

Các Chương Trình Trung Học Quốc Tế Victoria cung cấp cho học sinh quốc tế, 11 – 18 tuổi, cơ hội theo học tại Victoria, British Columbia, Canada.

Học sinh sẽ trải qua kinh nghiệm về nền văn hóa Canada và cải tiến khả năng Anh Ngữ trong thời gian theo học một trong các chương trình của chúng tôi được chính quyền phê chuẩn.. 

Trong hơn 15 năm qua, Các Chương Trình Trung Học Quốc Tế Victoria (VIE) đã giảng dạy nhiều chương trình giáo dục có phẩm chất cho học sinh từ khắp nơi trên thế giới để thành công.